Algemene verkoopsvoorwaarden

Met uw bestelling en aankoop via onze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

TIJDSTIP VAN UW OFFER

Wij kennen de juiste data van het offerfeest nog niet. U kiest voor een dagvolgorde (dag 1 of 2) en niet voor een vaste datum. Die kan immers nog wijzigen. Wij hebben de startdatum pro forma op 10 juli 2022 gezet. Die dag geldt dus nu als dag 1. Dag 2 is nu 11 juli 2022. Als de startdatum van het offerfeest opschuift, schuiven alle data dus op. U behoudt wel uw dagvolgorde. Als het offerfeest bijvoorbeeld zou starten op 10 juli 2022 en u hebt nu voor dag 2 gekozen, dan zal u het afhalen van het offerschaap op 12 juli 2022.

Van zodra wij de juiste data kennen, zullen wij een bevestigingsmail sturen met uw datum en uur. Die mail geldt als enige juiste vermelding van tijdstip waarop u zich kan aanmelden in het verdeelcentrum te KIEL, aan de vroegmarkt.

PRIJZEN

De vermelde prijzen en eventuele promoties zijn enkel geldig op het moment van verschijning op de site. Alle prijzen zijn inclusief BTW,. Er is bij de deelnemende boeren prijsonderhandeling mogelijk, afhankelijk van de gewichtsklasse van het offerdier dat u verkiest.

BESTELLINGEN

Bij de bestelling van uw offerdier(en) om te betalen is enkel een onmiddellijke betaling van het volledig verschuldigde bedrag geldig. Na elke stap in de bestelling ontvangt u van ons een bevestigingsmail. Uw bestelling is alleen geldig na ontvangst van een bestelnummer. Alle opgelegde en vermelde betalingstermijnen, afhankelijk van de gekozen betalingsmodaliteiten, dienen te worden gerespecteerd.

LEVERING

Wij leveren op de dag en het uur die vermeld staan in uw bestelling order.

BEDENKTIJD

De bestelling van uw offerdier(en) geldt eveneens als reservering van een product waarop de wettelijke bedenktijd niet van toepassing is.

ANNULATIE

U kan uw bestelling niet annuleren, tenzij wij zelf als organisator en leverancier in de onmogelijkheid zijn om het offerfeest te organiseren. In dat geval betalen wij u alle bedragen terug.

KLACHTEN

Klachten kunnen per email ingediend worden via aankoop@offerfeestantwerpen.be. Vzw Islamitisch Offerfeest Antwerpen verbindt zich ertoe elke klacht binnen de 7 werkdagen te behandelen en te beantwoorden.

GARANTIE

Onze offerdieren voldoen aan de wetgeving betreffende identificatie en registratie. Onze offerdieren voldoen aan de wetgeving betreffende dierengezondheid. Onze offerdieren en alle handelingen die wij verrichten, waaronder transport en voeding, voldoen aan de wetgeving betreffende dierenwelzijn. Het slachtproces verloopt onder controle van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV). Een offerdier weegt minimaal 18kg. Wij garanderen ook de aanvraag en afgifte van de wettelijk verplichte slachtvergunning.

PRIVACY

Bij de bestelling hoort de garantie op de automatische afgifte van een slachtvergunning. Met het oog daarop en uitsluitend daarom geeft u vzw Islamitisch Offerfeest Antwerpen toestemming tot het gebruik van de door u verstrekte persoonsgegevens.

INFORMATIE

Vzw Islamitisch Offerfeest Antwerpen levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie, op of via de site, onbeschikbaar zou zijn, zal Vzw Islamitisch Offerfeest Antwerpen de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Vzw Islamitisch Offerfeest Antwerpen kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren op info@offerfeestantwerpen.be.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Vzw Islamitisch Offerfeest Antwerpen, Slachthuislaan 19, 2060 Antwerpen, BE 0655.959.827 | www.offerfeestantwerpen.be