Het Grondwettelijk Hof stelt drie prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over het verbod op onverdoofd slachten (NL)
7 mei 2019
Show all

Op 1 januari 2019 gaat het verbod op onverdoofd slachten in Vlaamse slachthuizen van kracht

Vzw Islamitisch Offerfeest Antwerpen roept moslims op om waakzaam te zijn bij het aankopen van Halal vlees bij lokale slagerijen.

“Koop enkel uw vleeswaren bij uw lokale halalslager die de Beltrace Etiketten (verplichte etikettering FAVV, AFSCA Brussel) weergeeft op zijn toonbank – dit toont de herkomst van geslacht dier aan”

Het verbod op onverdoofd slachten dat in Vlaanderen in voege treedt op 1 januari 2019 geldt voor kleine herkauwers zoals schapen, geiten, konijnen en pluimvee. Voor het Gewest Brussel is er nog geen wetswijziging. In Brussel is er wel een totaalverbod op thuisslachtingen. In het Gewest Wallonië, zal onverdoofd slachten verboden worden vanaf 1 september 2019.

Om u goed te informeren is het belangrijk u ook voldoende kennis te geven over hoe slachthuizen na deze wetswijziging te werk zullen gaan. Het is belangrijk daarbij te vermelden dat wij niet achter deze slachtwijzen staan.

De slachting van kleinvee zal ingezet worden door elektroshock. Hierdoor zou aldus voorstanders van het gebruik, het verdoofde dier ongevoelig worden aan pijn.

Bij kalveren en runderen moeten slachters het systeem van de POST-CUT-STUNNING [PCS-methode] toepassen. Deze toepassing is door de EU-verordening 1099/2009 verboden voor het verdoven van runderen en kalveren. De PCS-methode is immers bedacht door Vlaams minister voor Dierenwelzijn, Ben Weyts en dierenrechtenorganisatie GAIA.

Deze alternatieve methode gaat als volgt: 2 seconden na het toedienen van de hals-snede wordt een kogel of slagpin in de hersenzone geschoten. De kogel of slagpin verlamt het dier, maar het verliest hierdoor haar bewustzijn niet. Het dier verliest het bewustzijn dankzij de hals-snede.

Vzw Islamitisch Offerfeest Antwerpen wil de gehele moslimgemeenschap in Vlaanderen beter informeren over de wetswijzigingen. Eveneens worden de ondernomen acties door diverse moslimorganisaties benoemd:

• De Raad van Theologen van de Moslimexecutieve heeft in februari 2010 een FATWA-RAPPORT uitgegeven waarbij het onverdoofd slachten als de correcte Islamitische methode wordt geacht. Dit werd ook meermaals verdedigd bij de bevoegde Vlaamse minister en gebeurde steeds in samenspraak met het bestuur van Moslimexcutieve Brussel.

• In september 2014 heeft Vlaamse minister voor Dierenwelzijn, Ben Weyts, aangekondigd dat de Vlaamse regering het onverdoofd slachten verbiedt op tijdelijke slachtvloeren tijdens het Offerfeest en later in de Vlaamse slachthuizen.

• Op 7 juli 2017 werd door de Vlaamse regering een decreet goedgekeurd en gepubliceerd om het verbod op onverdoofd slachten bij wet te verankeren vanaf 1 januari 2019. In Wallonië zal deze wet doorgevoerd worden vanaf 1 september 2019. Vzw Islamitisch Offerfeest Antwerpen zag het als een noodzaak de moslimgemeenschap te verenigen en naar gezamenlijke oplossingen te zoeken voor dit aankomende probleem. Er werd een platform van Vlaamse moslimorganisaties opgericht. Zo worden er op meerdere niveaus gewerkt om oplossingen te bieden. Dit platform onder leiding van Vzw Islamitisch Offerfeest Antwerpen heeft een raadsman aangesteld om de belangen van de Moslimgemeenschap te verdedigen aangaande het onverdoofd slachten. Momenteel loopt er een klacht bij het

Grondwettelijk Hof te Brussel. Deze zaak komt op woensdag 23 januari 2019 voor.

• In een arrest van 29 mei 2018 volgt het Europees Hof van Justitie de argumentatie van de Vlaamse moslimgemeenschap. Ze stellen dat het ritueel slachten een religieuze rite is die beschermd wordt door de Godsdienstvrijheid. Het Hof benadrukt dat het Unierecht uitdrukking geeft aan het positieve streven van de Uniewetgever om het slachten van dieren zonder voorafgaande verdoving mogelijk te maken. Op deze manier wordt de vrijheid van godsdienst – in het bijzonder die van praktiserende moslims – tijdens het Offerfeest daadwerkelijk geëerbiedigd. Tevens aanvaardt het Europees Hof van Justitie dat de tijdelijke slachtvloeren, mits de nodige investeringen, tijdens het Offerfeest kunnen worden omgevormd tot tijdelijke slachthuizen. Wat de tijdelijke slachtvloeren betreft, zoals die vóór 2015 bestonden, laat het Hof het aan de Belgische rechter om te oordelen of het tekort aan slachtcapaciteit in Vlaanderen de godsdienstvrijheid beperkt, of zelfs schendt.

• Het arrest van 29 mei 2019 en de EU-verordening 1099/2009 zorgen dat het totaalverbod dat in Vlaanderen en binnenkort ook in Wallonië wordt aangenomen, – en dat thans wordt aangevochten voor het Grondwettelijk hof – onder ernstige druk komt te staan.

• Het Grondwettelijk Hof is niet onze eindhalte, het is ons startpunt om verder te streven naar gelijkheid en godsdienstvrijheid. Daarnaast zijn we al verdere pistes aan het bewandelen om tegemoet te komen aan de behoeften van onze gemeenschap. Hierover kunnen we echter nog niets kwijt. Zodra dat wel kan, hoort u weer van ons.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen, mail ons.

Comments are closed.